• زودرس ترین خربزه هیبرید گالیا در بین محصولات شرکت
  • باردهی همزمان با یک بار برداشت
  • یکنواختی بالا در سایز میوه ها
  • میانگین وزن:1تا 1.25 کیلوگرم